Trà Vinh: Công nhận 5 xã An toàn khu trong chống Pháp và Mỹ

Trà Vinh: Công nhận 5 xã An toàn khu trong chống Pháp và Mỹ

Thủ tướng mới có Quyết định về việc công nhận 5 xã An toàn khu tại tỉnh Trà Vinh; theo đó các xã trên được thực hiện chính sách ưu đãi đối với xã An toàn khu theo các quy...